2+2 microfiber and shiny, 2+2 microfiber and shiny direct from Tianjin Jiachuan Carpets Co., Ltd. in CN